Velkommen til Tørring-Uldum Rideklub


Tørring-Uldum Rideklub indkalder
hermed til Generalforsamling 

d. 04.02.2020 - kl. 19

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  samt evt. gennemgang af budget
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
  faste hjælpere til udvalgene
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Uldum Ridecenter
 10. Eventuelt.


På valg er:
Formand, kasserer, rep. cafeterie og rep. Hal&bane, revisor

Brian fra Uldum Ridecenter.

Til punkt 5. indstiller bestyrelsen, efter anvisning fra DRF, at der ændres i vedtægternes, så der i vedtægternes § 6b og § 6c i stedet for 'Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg' kommer til at stå 'Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg'.

 
 

LUKKETIDER
RIDEHUS

Mandag
16.15 - 18.15
Torsdag
18.00 - 21.00

 


R I D E H U S K O R T