Vedtægter for Tørring-Uldum Rideklub

§ 1. Klubbens navn: Tørring-Uldum Rideklub, forkortet TURK, hjemhørende i Hedensted Kommune.

§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, samt at samle medlemmerne til udøvelse af denne sport og på forsvarlig måde at drive rideetablissementet ved Uldums Fritidscenter.
 
§ 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hver enkelt af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4. Indmeldelse: Indmeldelse i klubben sker via klubbens hjemmeside www.turk-rideklub.dk, eller dennes kasserer. Medlemmer er aktive eller passive. Ryttere under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Udmeldelse af klubben kan kun ske til den 1. januar ved skriftlig henvendelse til kassereren inden den forudgående 1. december.

§ 4.b. Æresmedlemmer: Æresmedlemmer kan udnævnes af klubben, når bestyrelsen fremsætter forslag derom på generalforsamling, og det vedtages af denne. Forslaget må ikke diskuteres, men kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, er valgbar til bestyrelsen og betaler intet kontingent.

§ 5. Hæftelse: Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6. Karantæne: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maksimalt 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at flere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§ 6.b. Udelukkelse: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller for afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 6.c. Udelukkelse fra andre rideklubber: I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds disiplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske en udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuel indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion). Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 6 A og B gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.

§ 7. Klubbens regnskabsår: Klubbens regnskabsår går fra den 1.1 til 31.12. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling efter revision af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag for budget for næste år.

§ 8. Medlemskontingent: Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For alle medlemmer opkræves medlemskontingentet helårligt forud. Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdagen, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny ved betaling af restance samt kontingentbeløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre alle kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.

§ 9. Bestyrelsesgruppen: Bestyrelsesgruppen består af 7 medlemmer. Forretningsudvalget: Formand, næstformand og kassereren, samt de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer hhv. Stald, stævne, Kantine og Hal&Bane.
På generalforsamlingen vælges alle 7 bestyrelsesmedlemmer direkte for en 2 årig periode, og 2 suppleanter for en 1 årig periode.
På valg er ulige år: Næstformanden, Stævnerepræsentanten, Staldrepræsentanten Lige år: Formanden, Kassereren, repræsentant Hal/Bane og Kantinerepræsentanten.
Indtræder en suppleant midlertidig for et afgået medlem af bestyrelsen (eller revisor), følger suppleanten det afgået medlems valgperiode. Genvalg kan finde sted. En suppleant deltager ved bestyrelsesmøder, når et bestyrelsesmedlem er fraværende.

§ 9.b. Klubbens anliggender: Klubbens anliggender varetages bestyrelsen. Den daglige ledelse, herunder den daglige økonomiske disponering, varetages af forretningsudvalget bestående af Formand, Næstformand og Kassereren. Dog skal større økonomiske anliggender forelægges til godkendelse ved den samlede bestyrelse. Forhandlinger med offentlige myndigheder vedrørende køb og salg føres til protokols og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingens afslutning. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Næstformanden fører klubbens officielle korrespondance og forhandlingsprotokol over bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Bestyrelsen er forpligtet til at drive klubben efter moderne forretningsprincipper og sikre økonomisk ansvarlighed og skriftlig dokumentation.

§ 10. Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøderne afholdes efter behov, dog minimum kvartalsvis. Bestyrelsen indkaldes af næstformanden, skriftligt med dagsorden, hvis muligt. Alle beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig beslutning kan tages må mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden fører protokol over forhandlingerne, og et beslutningsreferat udfærdiges efter mødet og sendes til bestyrelsesmedlemmerne. Indsigelse mod referatet skal inden 7 dage derefter rettes til næstformanden. Ved møder med enkeltpersoner, offentlige myndigheder el.lign. orienteres bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11. Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 31. marts. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag meddeles klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal indeholde, men ikke begrænses til følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt evt. gennemgang af budget
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt faste hjælpere til udvalgene
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Uldum Ridecenter
10. Eventuelt.

Ud over de 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges der også 2 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne er på valg for 2 år af gangen og revisorsuppleanten er på valg for 1 år af gangen.

§ 11.b. Afstemning/berettiget: På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og 16. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan stemmes ved skriftligfuldmagt. Et eller er medlem kan dog kun have fuldmagt for højest 1 fraværende medlem. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer på 18 år og derover, hvis de ikke er i restance, og hvis de har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, eller værger for et medlem, der ikke er i restance og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer på 18 år og derover, hvis de ikke er i restance og hvis de har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Forældre eller værge til medlemmer under 18 år kan overdrages stemmeretten med 1 stemme og kun 1 stemme uanset antal børn som er medlemmer. Familiemedlemsskab udløser maximalt 2 stemmer.

§ 11.c. Uldum Ridecenter. Uldum Ridecenter varetager det bygningstekniske ansvar for de faciliteter, hvor TURK har til huse. Uldum Ridecenter er en selvstående og økonomisk uafhængig samarbejdspartner til Tørring-Uldum Rideklub. På generalforsamlingen vælges også medlemmer til Uldum Ridecenters bestyrelse således, at 1 medlem er på valg lige år og 2 medlemmer på valg ulige år. Ridecenteret konstituerer sig selv umiddelbart efter TURK’s generalforsamling og afholder egen generalforsamling.

§ 12. Lovændring: Lovændring kan kun vedtages af en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede, indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 15 I de tilfælde, som ikke er forudsete eller omtalt i disse love, er bestyrelsen berettiget til at træffe den fornødne afgørelse under en eventuel generalforsamlings senere sanktion eller forkastelse.

§ 16 Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde 1. Uldum Ridecenter, såfremt det ikke eksisterer så til 2. Uldum Fritidscenter, såfremt det ikke eksisterer så til 3. Ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 10.

Disse vedtægter afløser vedtægter af juli 1977, januar 1982, januar 1984, november 1987, november 1988, december 1990, november 1996, november 2000, februar 2006 og februar 2015, februar 2016. februar 2020

Således vedtaget, Uldum februar 2020.